Privacybeleid

Na de inwerkingtreding op 25 mei 2018 van de Europese Verordening nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, actualiseren wij ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Deze gegevens komen overeen met alle informatie aan de hand waarvan u direct of indirect als natuurlijke persoon geïdentificeerd kunt worden.

Het doel van dit privacybeleid (hierna het "Beleid") is u te vertellen welke gegevens wij verzamelen, voor welk doel en op welke basis, en hoe wij die gegevens gebruiken en opslaan, evenals uw rechten met betrekking tot die gegevens. Lees dit beleid aandachtig om onze praktijken betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door ons te begrijpen.

Wij wijzen u erop dat dit beleid te allen tijde door onze diensten gewijzigd of aangevuld kan worden, met name om te voldoen aan een wettelijke, reglementaire, jurisprudentiële of technologische evolutie. U moet dit beleid daarom regelmatig controleren op eventuele wijzigingen.

 

I - Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is het Comité Interprofessionnel de la Pintade.

De website, die toegankelijk is op www.lapintade.eu , wordt gepubliceerd door het Comité Interprofessionnel de la Pintade, een vereniging naar Frans recht van 1901, met maatschappelijke zetel te Maison de l'Agriculture - Rue Maurice Le Lannou - CS 14226 - 35042 Rennes Cedex - SIRET-nummer: 411 177 181 00020 - APE-code 9112Z - E-mail: contactlapintade@gmail.com

 

II – Persoonsgegevens die moeten worden verwerkt

De informatie die wij verzamelen wordt gebruikt om de diensten die wij u aanbieden te verbeteren. Dit kan de volgende gegevens omvatten:

 • uw naam, voornaam, aanspreking, postadres en e-mailadres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), geboortedatum;
 • nodig voor de verwezenlijking van de acties van ontwikkeling van klantenbinding, prospectie, statistiek;
 • met betrekking tot de organisatie en de verwerking van wedstrijden en andere promotionele acties.

Wij wijzen u erop dat sommige informatie automatisch wordt verzameld en opgeslagen wanneer u toegang krijgt tot onze diensten:

 • Wanneer u op onze website surft en/of een account aanmaakt op onze website (IP-adressen, verbindingsgegevens, gebruikte types en versies van webbrowsers, types en versies van browserplugins, besturingssystemen en platforms, gegevens over uw surfervaring op onze website, cookies);
 • Wanneer u belt of een bericht stuurt naar onze klantendienst

 

III – De verschillende bewerkingen die op deze gegevens worden uitgevoerd

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de diensten die wij u aanbieden te beheren, te verstrekken en te verbeteren.

De verwerkingen kunnen alle of sommige van de volgende doeleinden hebben:

Klantenwerving

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, d.w.z. dat wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken om met u te communiceren over nieuws, koopjes, commerciële aanbiedingen, getrouwheidsprogramma's, wedstrijden, nieuwsbrieven, mits wij uw toestemming voor dit gebruik van uw gegevens hebben verkregen.

In dat geval rechtvaardigen wij de verwerking van uw gegevens wettelijk door uw toestemming. U kunt uw toestemming natuurlijk op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen of door te klikken op de link "unsubscribe" in onze e-mails.

Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

In sommige gevallen hebben wij een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken.

Uw rechten uitoefenen

Uw informatie delen

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet. Wij delen het alleen in bepaalde specifieke situaties met derde partners. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen indien de wet dat vereist, of wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partners (binnen of buiten de Europese Unie) die diensten aan ons verlenen, zoals het hosten van onze websites, telefonische marketing, orderverwerking en het verzenden van e-mails aan klanten.

Over dit onderwerp nodigen wij u uit Deel V van ons beleid te raadplegen.

Onze website beheren en verbeteren

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij informatie, zoals uw IP-adres, plaats, tijdstippen van bezoek, enz., om meer te weten te komen over de gewoonten van de mensen die onze site gebruiken en om hun ervaring te verbeteren.

 

IV – Bewaartermijn van deze gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze verzameld werden. Wanneer u bijvoorbeeld een product in een winkel of online koopt, bewaren wij gegevens met betrekking tot uw aankoop, zodat wij het specifieke contract waarmee u hebt ingestemd, kunnen uitvoeren.

Wij bewaren de persoonsgegevens ook gedurende een periode die ons in staat stelt klachten of eventuele vragen over de aankoop te verwerken of erop te reageren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook langer bewaard worden in overeenstemming met wettelijke verplichtingen, toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen of aanbevelingen van de CNIL, bijvoorbeeld: :

 • Verbindingslogs: 1 jaar vanaf de laatste verbinding
 • Cookies: 13 maanden vanaf de datum van deponering op uw computer
 • Bankgegevens: 13 maanden indien u het kaartbetalingssysteem op onze website aanvaardt
 • Klantidentificatiegegevens (naam, adres, telefoon, enz.): 3 jaar vanaf het einde van de commerciële relatie
 • Fiscale documenten: 6 jaar na inzameling
 • Boekhoudkundig gedeelte: 10 jaar na inzameling
 • Langs elektronische weg gesloten contract voor een bedrag van meer dan 120 euro: 10 jaar vanaf de sluiting van het contract

 

V – Overdracht van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere bedrijven van onze Groep die binnen de Europese Unie gevestigd zijn. Al onze bedrijven zijn gebonden aan de praktijken inzake privacy en gegevensbescherming die hier worden uiteengezet.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan andere bedrijven binnen of buiten de Europese Unie op basis van contracten waarin de door de CNIL opgestelde standaardclausules zijn opgenomen waarin de vereisten voor de doorgifte van persoonsgegevens zijn vastgelegd. Deze bedrijven verlenen ons diensten zoals het hosten van onze websites, telefonische klantenwerving, orderverwerking en het verzenden van e-mails aan klanten.

 

VI – Uw rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie, die u kunt uitoefenen door ons te schrijven op contactlapintade@gmail.com.

Daartoe delen wij u mee dat de CNIL een brievengenerator aanbiedt om u te helpen uw verzoek te formuleren:https://www.cnil.fr/fr/modeles/courrier

Recht op toegang tot en mededeling van gegevens

U hebt het recht om te weten of en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en om die informatie in een begrijpelijk formaat te krijgen.

Wegens onze verplichting tot veiligheid en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens, wordt u er echter op gewezen dat uw verzoek zal worden behandeld op voorwaarde dat u uw identiteit bewijst, met name door een kopie van een van uw geldige identiteitsdocumenten voor te leggen (hetzij elektronisch, hetzij via een ondertekende papieren fotokopie).

Wij delen u mee dat wij het recht hebben om, indien nodig, bezwaar te maken tegen verzoeken die duidelijk misbruik opleveren (door hun aantal, repetitieve of systematische aard), evenals tegen verzoeken die inbreuk maken op de rechten van derden.

Dit verzoek kan worden gedaan door ons een schriftelijk verzoek te sturen naar het hierboven vermelde adres, met gebruikmaking van de modelbrief die door de CNIL is opgesteld.

Recht op correctie van gegevens

U hebt het recht te verzoeken om rectificatie, bijwerking, blokkering of schrapping van uw persoonsgegevens die onjuist, foutief, onvolledig of verouderd zijn.

Dit verzoek kan worden gedaan door ons een schriftelijk verzoek te sturen naar het hierboven vermelde adres, met gebruikmaking van de modelbrief die door de CNIL is opgesteld.

Recht van bezwaar

Het recht van verzet geeft u de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U moet dit verzoek om bezwaar motiveren op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, behalve in het geval van commerciële prospectie (met inbegrip van profilering voor zover die verband houdt met dergelijke commerciële prospectie), waarvoor u zonder opgave van redenen bezwaar kunt maken.

 

Zo zullen wij, indien uw verzoek om bezwaar geen betrekking heeft op commerciële prospectie, het recht hebben uw verzoek te weigeren op grond van het feit dat:

 • u ons uw toestemming heeft gegeven: u kunt uw toestemming intrekken;
 • er legitieme en dwingende redenen zijn om uw gegevens te verwerken;
 • wij gebonden zijn door een contract;
 • wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens te verwerken;
 • de verwerking noodzakelijk is om uw belangen te beschermen

Dit verzoek kan worden gedaan door ons een schriftelijk verzoek te sturen naar het hierboven vermelde adres, met gebruikmaking van de modelbrief die door de CNIL is opgesteld.

Recht op verwijdering

U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens zo snel mogelijk te wissen.

Wij wijzen u erop dat wij in zeldzame gevallen niet aan uw verzoek kunnen voldoen, met name in het kader van de naleving van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld: de bewaartermijn voor een factuur en dus ook voor de gegevens die daarin staan, is 10 jaar).

Dit verzoek kan worden gedaan door ons een schriftelijk verzoek te sturen naar het hierboven vermelde adres, met gebruikmaking van de modelbrief die door de CNIL is opgesteld.

Recht van verjaring

U hebt het recht om de beperking van de verwerking te vragen.

Dit verzoek kan worden gedaan door ons een schriftelijk verzoek te sturen naar het hierboven vermelde adres, met gebruikmaking van de modelbrief die door de CNIL is opgesteld.

Recht op overdraagbaarheid

U hebt recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, d.w.z. dat u de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat mag ontvangen en aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking mag doorgeven.

Er zij op gewezen dat dit recht alleen kan worden uitgeoefend als uw gegevens automatisch worden verwerkt (het gaat dus niet om papieren bestanden) en op basis van uw voorafgaande toestemming of de uitvoering van een met u gesloten contract.

Om dit recht uit te oefenen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op het volgende adres: contactlapintade@gmail.com

Digitale erfenis

U hebt het recht ons specifieke instructies te geven over wat er na uw overlijden met uw persoonsgegevens moet gebeuren, met inbegrip van het bewaren, het wissen en het vrijgeven voor verwerking door ons.

Deze instructies worden door u per e-mail naar het volgende adres gestuurd: contactlapintade@gmail.com

Deze richtlijnen kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Bij gebreke van een richtlijn of verklaring van het tegendeel, kunnen de erfgenamen van een overledene de rechten van de overledene uitoefenen.

Reactietijden

Wij verbinden ons ertoe op uw verzoek om toegang, rectificatie of verzet of elk ander bijkomend verzoek om informatie te antwoorden binnen een redelijke termijn, die niet langer mag zijn dan EEN (1) maand vanaf de ontvangst van uw verzoek.

Wij kunnen deze periode echter met nog eens twee maanden verlengen, afhankelijk van de complexiteit en het aantal van de aanvragen. U zult dan binnen een maand na uw verzoek van deze verlenging van de antwoordtermijn op de hoogte worden gebracht.

Recht om contact op te nemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van moeilijkheden hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL: https://www.cnil.fr/fr/plaintes

Intrekking van de toestemming

U hebt ook het recht om uw toestemming in te trekken, voor de verwerking van persoonsgegevens op basis van het verkrijgen van uw toestemming. Als u ons bijvoorbeeld toestemming hebt gegeven om u reclameberichten per e-mail te sturen, kunt u zich op elk moment voor deze mailings afmelden door op de afmeldlink te klikken onderaan de reclameberichten die u hebt ontvangen.

U kunt uw gebruikersaccount ook te allen tijde en zonder opgaaf van reden direct online verwijderen of door contact op te nemen met onze klantendienst.

 

VII – Cookies en andere technologieën

Om ons in staat te stellen te analyseren hoe u op onze website navigeert, verzamelen wij, met de eventuele hulp van derde partners, bepaalde informatie wanneer u onze site bezoekt. Deze informatie omvat uw IP-adres, de geografische locatie van uw apparaat, uw browsertype, uw browsertaal, de datum en tijd van uw verzoeken, het tijdstip van uw bezoeken, de pagina's die u bekeken hebt en de items waarop u geklikt hebt.

Wij kunnen cookies of andere tracers gebruiken wanneer u onze website bezoekt of wanneer u bepaalde e-mails leest die wij u sturen of wanneer u een mobiele applicatie installeert, ongeacht het type terminal dat u gebruikt (computer, tablet, smartphone, digitale lezer, enz.), om onze inspanningen voor het verzamelen en analyseren van dergelijke informatie te vereenvoudigen.

Wij gebruiken deze informatie om betere en relevantere inhoud op onze site aan te bieden, om de doeltreffendheid van onze advertenties te meten, en om eventuele problemen op te sporen en te verhelpen.

Wij kunnen ook een of meer externe dienstverleners gebruiken om namens ons online reclame te leveren. Zij kunnen dan een pixeltag of een andere soortgelijke technologie gebruiken om informatie over uw bezoeken aan de sites te verzamelen en deze informatie gebruiken om u gerichte reclame te sturen.

 

Hoe kan ik cookies beheren?

Als uw browser is ingesteld om alle cookies te weigeren, zult u sommige van de diensten die wij aanbieden niet kunnen gebruiken.

Om te voorkomen dat cookies worden opgeslagen, moet u uw browser als volgt configureren:

- Internet Explorer: klik in Internet Explorer op "Extra" en dan op "Internet-opties".  Op het tabblad Algemeen, onder "Browsegeschiedenis", klikt u op "Instellingen". Klik tenslotte op "bestanden weergeven".

- Firefox: ga naar het tabblad Extra van de browser en kies het menu Opties. In het venster dat verschijnt, kiest u "Privacy" en klikt u op "Cookies weergeven".

- Safari: in uw browser, kies "Bewerken" > "Voorkeuren". Klik op "Beveiliging". Klik op "Cookies weergeven". 

Google Chrome: klik op het menupictogram "Extra". Selecteer "Opties". Klik op het tabblad "Geavanceerde Opties" en ga naar de rubriek "Privacy".  Klik op "Cookies weergeven".

 

VIII – Wij en sociale netwerken

Sociale netwerken van derden die interactieve modules (bijv. om u in staat te stellen op een pagina op "Vind ik leuk" te klikken) op onze website inbouwen, kunnen cookies of andere tracers gebruiken om informatie over uw gebruik van onze website te verzamelen.

Het gebruik van deze informatie door een derde hangt af van het privacybeleid dat op de desbetreffende sociale netwerksite gepubliceerd is. Wij moedigen u aan dit privacybeleid aandachtig te lezen.

Deze derde partij kan deze cookies of andere trackingmethodes voor eigen doeleinden gebruiken door informatie over uw gebruik van onze site te koppelen aan persoonlijke informatie die zij over u hebben. Wij kunnen ook analysegegevens uit deze sociale netwerken verkrijgen. Deze informatie helpt ons de doeltreffendheid van onze inhoud en reclame op de netwerken te meten.

 

VIX – Persoonsgegevens van kinderen

Onze websites, producten en toepassingen zijn niet bedoeld voor kinderen onder de 15 jaar, en wij vragen minderjarigen ons geen persoonsgegevens te verstrekken. Als wij te weten komen dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 15 jaar, zullen wij al het nodige doen om die informatie zo snel mogelijk te wissen.

Dites nous tout !