Wettelijke informatie

 

PUBLICATIEDIRECTEUR

Jean-Louis Zwick - Voorzitter CIP

 

MULTIMEDIA-ONTWERP EN -PRODUCTIE

Yellowcake
7 rue Frézier
29200 Brest
Tél : + 33 2 98 49 02 53
Site Internet : www.yellowcake.net

 

LOCATIE

ADDVISO
4 rue d'Estrées
35000 Rennes
Tél : + 33 2 23 20 19 83
Site Internet : www.addviso.com

 

DISCLAIMER

De informatie op de website www.lapintade.eu an het Comité Interprofessionnel de la Pintade (CIP) kan in geen geval beschouwd worden als diensten of adviezen van de auteurs of uitgevers ervan.  Zij kunnen dus niet worden gebruikt ter vervanging van een raadpleging door een professioneel bevoegd persoon en worden alleen ter informatie verstrekt.

Het CIP is slechts gebonden door een eenvoudige middelenverbintenis met betrekking tot de informatie die het ter beschikking stelt van personen die zijn website bezoeken.

Hoewel alles in het werk is gesteld om de betrouwbaarheid van de informatie op deze website te garanderen, kan het CIP geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten of weglatingen, of voor de resultaten die door het gebruik van deze informatie verkregen zouden kunnen worden. In het bijzonder kan het gebruik van hyperlinks uw raadpleging van onze site naar andere servers leiden om de gezochte informatie te verkrijgen, servers waarover Yellowcake concepts geen controle heeft. Er wordt aan herinnerd dat het de verantwoordelijkheid van elke internetgebruiker is om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op het web circuleren.
 

TOEGANGSVOORWAARDEN

De gebruiker verbindt zich ertoe deze mededeling na te leven en, meer in het algemeen, de geldende wetten en reglementen.

Deze site is 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk, behalve in geval van overmacht, evenementen van derden en/of onderhoudswerkzaamheden en -interventies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de site. In dergelijke gevallen zal deze onderbreking worden meegedeeld door middel van een waarschuwing op de homepage of op een andere manier. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze onderbreking en heeft geen recht op enige vergoeding.
 

TARIEVEN

De toegang tot deze site is gratis, behalve voor de levering van internettoegang en telefoonverbindingen, waarvan de kosten rechtstreeks door de exploitanten worden gefactureerd.
 

GEBRUIK VAN DE SITE

De gebruiker verbindt zich ertoe de integriteit van de site te eerbiedigen en onthoudt zich ervan de werking ervan te belemmeren, hem te wijzigen en/of de inhoud ervan op frauduleuze wijze te wissen en/of gegevens op frauduleuze wijze in te voeren.

De redacteur van de site verstrekt informatie voor informatieve doeleinden en streeft ernaar de juistheid ervan te controleren en ze actueel te houden. Er wordt geen garantie gegeven dat deze informatie juist of bijgewerkt is.

Dienovereenkomstig geldt het volgende voor de uitgever :

  • hij wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die met name voortvloeit uit onnauwkeurigheid of onjuistheid van de op deze site beschikbare informatie;
  • hij wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade die het gevolg is van frauduleuze indringing door een derde op deze site, of voor schade of virussen die deze site zouden kunnen beschadigen;
  • hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de technische omgeving van de gebruiker en in het bijzonder zijn computers, software, netwerkapparatuur of enig ander materiaal, tijdens een bezoek aan zijn site zouden kunnen oplopen;
  • hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel misbruik van de site door de gebruiker;
  • hij kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de betrouwbaarheid van de gegevensoverdracht, de toegangstijden of eventuele beperkingen op de toegang tot het internet;
  • hij kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onderbreking van de toegangsnetwerken tot de site, volledige of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van de site die met name te wijten is aan de telecommunicatieoperator, in geval van transmissiefouten of problemen in verband met de veiligheid van de transmissies, in geval van storingen van de ontvangstapparatuur of van uw telefoonlijn.  

 

HYPERLINKS

Deze site kan informatie bevatten die door externe bedrijven wordt verstrekt, of hyperlinks naar andere sites van derden die niet door de uitgever zijn ontwikkeld.

Het bestaan van een hyperlink op deze site die naar een andere site leidt, betekent niet dat de uitgever die andere site of de inhoud ervan goedkeurt. De uitgever wijst dus alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de gelinkte sites.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN (teksten, foto's, video...)

Getty Images – CIP – Savel _ Jean-Claude Amiel – JB Lafitte – Sphère Conseil – Thinkstock – Phileas – Digipictoris  – Minuit studio – Centre Culinaire Contemporain – Raphaël Auvray

De foto's, teksten, slogans, tekeningen, beelden, video's, geanimeerde sequenties met of zonder geluid, evenals alle in de site geïntegreerde werken, zijn eigendom van het CIP of van derden die het CIP toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken.

De op de site afgebeelde logo's, iconen en grafische chips worden beschermd door het auteursrecht en door de artikelen L.511.1 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom betreffende de bescherming van gedeponeerde modellen.

Reproducties en/of weergaven, op papier of computer, van de genoemde site en de daarin gereproduceerde werken zijn toegestaan op voorwaarde dat zij strikt voorbehouden zijn voor persoonlijk gebruik (met uitsluiting van elk gebruik voor reclame- en/of commerciële doeleinden) en/of voor informatiedoeleinden en/of dat zij voldoen aan de bepalingen van artikel L.122-5 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom, en op voorwaarde dat onze website als bron vermeld wordt. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, blijven alle auteursrechtelijk beschermde werken die op de IPC-website worden gereproduceerd en/of weergegeven, haar exclusieve eigendom.

Met uitzondering van de bovenstaande bepalingen is elke reproductie, representatie, gebruik of wijziging, door welk procédé en op welke drager dan ook, van het geheel of een gedeelte van de site, van de verschillende werken waaruit hij bestaat, zonder voorafgaande toestemming van het CIP strikt verboden en vormt een inbreuk op het auteursrecht, die kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging en tot de betaling van schadevergoeding en interesten.

Dites nous tout !